20ឆ្នាំកាំរស្មី ស្មើរ​នឹង​ប៉ុន្មាន​ km?

Cambodia Piece

1364799

យើងដឹងថាសាកលលោកដ៏ធំធេងក្រៃលែង។ ដូច្នេះដើម្បីវាស់បានចំងាយរបស់វា គេត្រូវប្រើឯកតា ​គឺវិនាទីកាំរស្មី នាទីកាំរស្មី ម៉ោងកាំរស្មី និង … ឆ្នាំកាំរស្មី។ វិនាទីកាំរស្មី គឺជាចំងាយដែលphoton មួយគ្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងមួយ វិនាទីក្នុងភាពឥតមានខ្យល់។ ល្បឿនរបស់ photon ក៏ជាល្បឿនរបស់កាំរស្មី គឺ 299.792.458 m/វិនាទី។

ផ្កាយ Gliese 581D តាមការពណ៌នារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត

ដូច្នេះ វិនាទីកាំរស្មី (light second) ស្មើរនឹង 299.792, 458km
ម៉ោងកាំរស្មី (light hour) ស្មើរនឹង 1.079.252.848, 800 km
សប្តាហ៍កាំរស្មី (light week) ស្មើរនឹង181.314.487.598,400 km
ខែកាំរស្មី (light month) ស្មើរនឹង 77.062.051. 130,000 km
ឆ្នាំកាំរស្មី (light year) ស្មើរនឹង 9.460.730.472.580,800 km
ដូច្នេះ តាមរបាយការណ៍របស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត Steven Hawking បាននិយាយថា ក្នុង200ឆ្នាំទៀត មនុស្សត្រូវស្វែងរក ផ្កាយព្រះគ្រោះថ្មីដើម្បីរសនៅនោះ ហើយ ផ្កាយព្រះគ្រោះថ្មីដែលសមស្របជាងគេនោះគឺ ផ្កាយ Gliese 581D មានចំងាយ 20 ឆ្នាំកាំរស្មី គឺស្មើរនឹង 189.214.609.451.616km។ គេនិយាយថា ប្រហែល ដូច្នេះយើងយកតួលេខ គត់គឺស្មើរនឹង 200.000.000.000.000 km។

View original post

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s